Jeszcze w tym roku mogą się zmienić przepisy dotyczące potwierdzania zatrudnienia danej osoby. W razie gdy pracownik kontynuuje pracę na podstawie kolejnych umów czasowych, świadectwo pracy należy wydać w momencie upływu 24 miesięcy od podpisania pierwszej takiej umowy. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Ma on dostosować przepisy wykonawcze do nowelizacji kodeksu pracy, która zmieniła zasady wydawania świadectw pracy. Zgodnie z nowymi przepisami mają one być przekazywane pracownikom:

● po upływie 24 miesięcy od momentu zawarcia pierwszej umowy terminowej (w razie zawierania kolejnych takich umów),

● w dniu rozwiązania stosunku pracy – jeżeli pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony lub jeśli umowa terminowa zawarta przed upływem wspomnianego 24-miesięcznego terminu ma się rozwiązać po tej dacie,

● w ciągu siedmiu dni od złożenia pisemnego wniosku pracownika – w razie gdy domaga się on wydania świadectwa za zakończony okres pracy na podstawie umowy na czas określony.

– Nadal będzie obowiązywać zasada, że jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, pracodawca ma przesłać świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręcza je w inny sposób, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia ustania stosunku pracy – tłumaczy Małgorzata Lorenc z firmy Lorenc – Doradztwo Kadrowe.

Nowe przepisy wskazują także zasady wydawania zbiorczego świadectwa pracy za łączny okres pracy na podstawie kolejnych umów na czas określony, jeśli wcześniej (przed upływem 24-miesięcznego terminu od podpisania pierwszego kontraktu) pracodawca wydał już na żądanie pracownika świadectwo za okres pracy na podstawie jednej z wymienionych umów. W takim przypadku pracodawca ma umieścić w zbiorczym dokumencie informację o tym, że wydał już świadectwo za wskazany okres na podstawie art. 97 par. 13 kodeksu pracy.