Osoba starająca się o zasiłek rodzinny, która składa oświadczenie o swoim dochodzie, musi podać w nim te same dane, które są zawarte w zaświadczeniu wystawianym przez urząd skarbowy.

Rodzice, którzy składają wnioski o świadczenia rodzinne lub z Funduszu Alimentacyjnego, mogą od 1 lipca zamiast urzędowych zaświadczeń składać oświadczenia. Taka możliwość dotyczy m.in. dokumentowania wysokości dochodów.

Gminy zwracają jednak uwagę, że nowe brzmienie art. 23 ust. 5a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 4 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.) wśród składników dochodu, które trzeba wykazać w oświadczeniu, nie zawiera przychodu. Jego wysokość jest natomiast wpisana w zaświadczeniu wydawanym przez urząd skarbowy. Gmina, która otrzymuje takie oświadczenie, musi więc sama występować do fiskusa o podanie kwoty przychodu, bo jest on niezbędny do prawidłowego wyliczenia dochodu rodziny.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, gmina ma prawo wymagać od rodzica wskazania wysokości przychodu, bo na oświadczeniu powinny być wskazane takie same dane jak w zaświadczeniu. Osoba ubiegająca się o pomoc, która zdecyduje się na złożenie oświadczenia, musi więc podać wysokość osiągniętego przychodu, dochodu, składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku oraz składek na ubezpieczenia społeczne (odliczonych od dochodu).