O 80 zł wzrośnie wysokość odszkodowania wypłacanego rolnikom, którzy ulegli wypadkowi w pracy lub zapadli na choroby mające związek z pracą na roli.
Z 470 do 550 zł wzrasta kwota jednorazowego odszkodowania wypłacanego osobom ubezpieczonym w KRUS. Tak wynika z rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz.U. nr 175, poz. 1043). Dzisiaj wchodzi ono w życie.
Nowa stawka będzie podstawą wypłaty jednorazowej rekompensaty z tytułu wypadku, ale także ustalenia odszkodowania za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z ustawą z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. z 2008 r. nr 50, poz. 291 z późn. zm) za stały uszczerbek na zdrowiu uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności nierokujące poprawy. KRUS nie wypłaca jednak żadnego odszkodowania, jeśli zainteresowany spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub był pijany.
Nie zmieni się natomiast kwota zasiłku chorobowego wypłacanego rolnikom za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni. Osoby będą otrzymywać 10 zł za każdy dzień niezdolności do pracy w gospodarstwie.