Pracodawca chce zorganizować imprezę firmową dla wszystkich pracowników. Czy może zapłacić za nią z funduszu socjalnego?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy rozważyć dwie kwestie: czy impreza taka jest rodzajem działalności socjalnej oraz czy dopuszczalne jest jej finansowanie ze środków funduszu w świetle obowiązku stosowania kryterium socjalnego. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, środki z funduszu mogą być przeznaczane na finansowanie działalności socjalnej. Ustawa definiuje działalność socjalną jako usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach itp. czy udzielanie pomocy materialnej, m.in. na cele mieszkaniowe. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 23 października 2008 r. (II PK 74/08), organizacja imprez masowych mieści się w tak określonym pojęciu działalności socjalnej, stanowiąc rodzaj działalności rekreacyjnej czy formę wypoczynku. Taka interpretacja oznacza zaliczenie imprezy firmowej do działalności socjalnej.
Pozostaje druga wątpliwość dotycząca stosowania kryterium socjalnego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przyznawanie ulgowych usług i świadczeń powinno być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Potwierdza to SN w wyrokach z 20 sierpnia 2001 r. (I PKN 579/00) oraz z 25 sierpnia 2004 r. (I PK 22/03). Należy jednak zwrócić uwagę, że zarówno sam przepis, jak i stanowisko SN odnoszą się wyłącznie do ulgowych usług i świadczeń. Impreza firmowa, organizowana na rzecz wszystkich uprawnionych na zasadzie równości, nie należy do tej kategorii. Możliwe jest zatem uznanie, że nie stosuje się do niej kryterium socjalnego. Taką interpretację potwierdza SN w cytowanym wyroku (II PK 74/08). Choć stanowisko takie może budzić kontrowersje, należy dopuścić możliwość finansowania imprezy firmowej z funduszu. Przemawia za tym charakter imprezy jako formy działalności socjalnej kierowanej do ogółu pracowników, wykluczający stosowanie kryterium socjalnego. Kryterium to znajdzie zastosowanie wyłącznie do świadczeń ulgowych, przyznawanych indywidualnie (np. dofinansowanie biletu na przejażdżkę konną podczas imprezy).