Tak. Zakłady opieki zdrowotnej zarówno publiczne, jak i prywatne, mają ustawowy obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów. Wynika to z art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89). Dokumentacja medyczna to zbiór materiałów zawierających dane i informacje medyczne dotyczące stanu zdrowia pacjentów oraz udzielanych im świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu w szpitalu lub wizyt lekarskich w przychodniach. Dokumentacja musi być prowadzona w sposób czytelny. Wpisy do niej są sporządzane w porządku chronologicznym. Pod każdym z nich musi być podpis osoby sporządzającej jakiekolwiek adnotacje w dokumentacji dotyczącej pacjenta. Nie mogą one być usunięte, a jeżeli został popełniony błąd, należy go skreślić i opatrzyć datą skreślenia i podpisem osoby dokonującej korekty wpisu. Zarówno prywatna, jak i publiczna placówka ochrony zdrowia na wniosek pacjenta lub upoważnionych przez niego do tego osób (lub na podstawie ustawy) mają obowiązek sporządzenia odpisów lub kopii z dokumentacji chorego.

DOMINIKA SIKORA