Od 72 zł do 182 zł miesięcznie może wynieść stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzice osiągają niskie dochody. Termin składania wniosków o ich przyznanie mija 15 września.

Jest to pomoc socjalna skierowana do uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem przyznania stypendium jest osiąganie przez rodziców dochodu nieprzekraczającego ustalonego kryterium. Wynosi ono 351 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Pomoc może mieć formę świadczenia pieniężnego, ale też sfinansowania zakupu podręczników lub opłacenia zajęć wyrównawczych.

Natomiast wysokość stypendium nie może być niższa niż 72 zł miesięcznie, ale maksymalnie może to być 182 zł. Szczegółowy regulamin przyznawania stypendiów szkolnych określają radni gminy w formie uchwały.