Od 72 zł do 182 zł miesięcznie może wynieść stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzice osiągają niskie dochody. Termin składania wniosków o ich przyznanie mija 15 września.

Jest to pomoc socjalna skierowana do uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem przyznania stypendium jest osiąganie przez rodziców dochodu nieprzekraczającego ustalonego kryterium. Wynosi ono 351 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Pomoc może mieć formę świadczenia pieniężnego, ale też sfinansowania zakupu podręczników lub opłacenia zajęć wyrównawczych.

Natomiast wysokość stypendium nie może być niższa niż 72 zł miesięcznie, ale maksymalnie może to być 182 zł. Szczegółowy regulamin przyznawania stypendiów szkolnych określają radni gminy w formie uchwały.

Do wniosku, który składa się w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej, rodzic musi dołączyć zaświadczenie (albo oświadczenie) o dochodzie z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, czyli sierpnia.

Uczniowie mogą też otrzymać zasiłek szkolny, jeżeli w wyniku zdarzenia losowego, np. utraty pracy przez rodzica, znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. O przyznanie tego zasiłku można się ubiegać w trakcie całego roku szkolnego. Jest ono wypłacane jednorazowo, ale przepisy dopuszczają przyznanie go nawet kilka razy. Wynosi maksymalnie 455 zł.

Oprócz pomocy o charakterze socjalnym gminy przyznają też stypendia za wyniki w nauce. Średnią ocen, która uprawnia do stypendium naukowego, określa powoływana przez dyrektora specjalna komisja. Uczeń może też otrzymać stypendium za osiągnięcia sportowe na szczeblu międzyszkolnym. Wspólnym warunkiem ich uzyskania jest co najmniej dobra ocena z zachowania w semestrze poprzedzającym ich przyznanie.