Wysokość opłaty za przedszkola powinna być odpowiednio uzasadniona i wynikać przede wszystkim z rzeczywistych kosztów ponoszonych na dziecko w danym przedszkolu prowadzonym przez samorząd gminny - przypomniało MEN w specjalnym, wydanym w środę, komunikacie.

Komunikat ten ukazał się na stronie internetowej resortu edukacji. Jak napisano, wydano go związku z pytaniami kierowanymi do MEN, dotyczącymi wzrostu opłat za przedszkola, wprowadzanymi od roku szkolnego 2011/2012 przez część samorządów gminnych.

"Przedszkola publiczne są prowadzone przez samorządy gminne i rząd nie wpływa na wysokość opłat pobieranych przez nie za ofertę wykraczającą poza bezpłatne 5 godzin edukacji" - zaznaczono w komunikacie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że od wielu lat samorządy terytorialne ustalały opłatę za ofertę wykraczającą poza minimum 5 godzin bezpłatnej realizacji podstawy programowej, nazywając ją, w zależności od przyjętego rozwiązania, "opłatą gminną" lub "opłatą stałą". Opłata ta była pobierana od rodziców niezależnie od tego, w jakim stopniu ich dzieci korzystały z przygotowanej oferty. "Orzeczenia podejmowane przez sądy administracyjne w ostatnim okresie podważały zasadność wnoszenie opłat przez rodziców bez informowania ich, za co płacą i wymusiły potrzebę zmianę przepisów ustawy o systemie oświaty" - można przeczytać.

W nowelizacji ustawy o systemie oświaty, uchwalonej przez Sejm w lipcu ub.r. zapisano, że przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez gminę, ale nie krótszym niż pięć godzin dziennie. Wprowadzono też do ustawy zapis, że wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar, co najmniej, pięciu godzin oraz za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych będą ustalały rady gmin w swoich uchwałach.

"Zaznaczyć należy, że te zmiany przepisów polegały jedynie na doprecyzowaniu wcześniejszych rozwiązań w zakresie opłat, nie są natomiast nową regulacją. Nowe przepisy nie narzuciły samorządom gminnym żadnych konkretnych rozwiązań, co do wysokości opłat przez nie ustalanych. Dlatego budzi ogromne zdziwienie fakt tak znacznych podwyżek opłat za przedszkole w niektórych gminach" - podkreślono w komunikacie MEN.

Zaznaczono w nim także, że resort edukacji nie posiada uprawnień do oceny lub podważania podjętych przez samorządy uchwał. "Zgodnie z konstytucją oraz przepisami ustaw samorządowych, jednostki samorządu terytorialnego działają samodzielnie i na podstawie własnego budżetu" - napisano.