Samorząd, do którego należy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ), ma obowiązek powołania komisji konkursowej, która wybierze jego kierownika. Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Uwagi do niego można zgłaszać do 22 września.

W przypadku konieczności powołania zastępcy kierownika SP ZOZ, ordynatora, naczelnej pielęgniarki czy pielęgniarki oddziałowej komisję konkursową powołuje dyrektor placówki. Dla zapewnienia bezstronności wyboru kandydata w jej skład nie może wchodzić osoba, która jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, która bierze udział w konkursie.