Unowocześnie szkolnictwa zawodowego, m.in. poprzez ułatwienie uczniom zdobywania kwalifikacji zawodowych, to efekt propozycji PSL - uznali we wtorek politycy tej partii. Ich zdaniem, kolejnym koniecznym krokiem musi być powiązanie szkolnictwa zawodowego z biznesem.

"Reforma kształcenia zawodowego musi być dostosowana do XXI w., do nowego rynku pracy i wymogów, jakie stawia rewolucja naukowo-techniczna" - powiedział poseł PSL Tadeusz Sławecki, przedstawiając na konferencji programowej PSL pt. "Zmiany w szkolnictwie zawodowym" nowelizację ustawy o oświacie, powstałej z inicjatywy PSL.

Ustawa po zakończeniu prac parlamentarnych od 23 sierpnia czeka na podpis prezydenta.

Przepisy, które w przygotowanej przez siebie ustawie zaproponował PSL, mają ułatwić zdobywanie wykształcenia zawodowego, a także przekwalifikowanie. Nowelizacja ma wejść w życie 1 września 2012 r. Wprowadza zapisy o zdobywaniu konkretnych kwalifikacji wymaganych w zawodach lub do wykonywania konkretnych prac.

"Ustawa ta odpowiada na potrzeby pracodawców, którzy podkreślali, że dotychczasowy sposób kształcenia jest systemem nie odpowiadającym na aktualne potrzeby rynku. Potrzebne są krótkie formy kształcenia zawodowego, które umożliwiają przede wszystkim osobom dorosłym nabywanie kwalifikacji pod aktualne potrzeby rynku pracy" - powiedział obecny na konferencji wiceminister edukacji Zbigniew Włodkowski.

Zgodnie z ustawą, egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, tak jak obecnie jest przeprowadzany egzamin zawodowy, lecz na różnych etapach nauki. "Egzamin zawodowy będzie przebiegał zawsze z wykonaniem części praktycznej" - zaznaczył Włodkowski. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo zdobycia tej kwalifikacji, a po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie dostanie dyplom to potwierdzający. PSL podkreśla, że łatwiejsze wówczas będzie zdobycie potwierdzenia swoich umiejętności w różnych zawodach.

Ustawa wprowadza także nową podstawę programową w szkolnictwie zawodowym. Wiceszef MEN podkreślił, że podstawa ta będzie zgodna z Krajowymi Ramami Kwalifikacji - unijnym projektem mającym ułatwić zdobycie pracy w krajach UE. Krajowe Ramy Kwalifikacji umożliwiają potwierdzenie wiedzy i umiejętności poza tradycyjnym systemem edukacji i szkolnictwa wyższego. Kładą nacisk na to, co dana osoba wie i potrafi zrobić, a nie w jakiej instytucji, czego i jak długo się uczyła.

Nauka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych - tak jak w liceach ogólnokształcących - będzie powiązana z nauką w gimnazjach: treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Włodkowski zaznaczył, że przepisy wejdą w życie, gdy do pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych, w tym techników i zasadniczych szkół zawodowych, pójdzie pierwszy rocznik obecnych gimnazjalistów, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową nauczania.

Ustawa likwiduje także licea uzupełniające, technika uzupełniające oraz licea profilowane (będą stopniowo wygaszane, gdyż nie będzie prowadzony do nich nabór).

Wiceszef MEN, podkreślił, że kolejnym koniecznym krokiem w reformowaniu szkolnictwa zawodowego musi być powiązanie szkolnictwa zawodowego z otoczeniem społeczno-gospodarczym m.in. poprzez włączanie pracodawców w proces kształcenia zawodowego. "Musi powstać system zachęt dla pracodawców. Szczególnie zależy nam na tym, aby pracodawcy organizowali praktyczną naukę zawodów w rzeczywistych miejscach pracy" - mówił Włodkowski.

Projekt nowelizacji był zgodny z założeniami reformy szkolnictwa zawodowego, nad którymi pracowało przez ponad dwa lata MEN. Znalazło to odzwierciedlenie w przygotowanym przez resort projekcie tzw. dużej nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Jednak ze względu na inne fragmenty projektu uznane za kontrowersyjne (m.in. przez związki zawodowe) prace nad tym projektem po przesłaniu go do Komitetu Stałego Rady Ministrów zostały wstrzymane. To wywołało inicjatywę posłów PSL przeniesienia zapisów dotyczących zmian w szkolnictwie zawodowym z projektu dużej nowelizacji ustawy do osobnego projektu i przedłożenie go jako projekt poselski.