Rodzic przebywający na urlopie wychowawczym oraz taki, którego dziecko rozpoczyna naukę w szkole, może liczyć na dodatkowe świadczenia do zasiłku rodzinnego. Są one przyznawane przez gminę.
Osoba, która spełnia warunki przyznania zasiłku na dziecko (o tym, ile wynosi zasiłek i jakie są szczegółowe zasady jego przyznawania, pisaliśmy wczoraj) może też otrzymywać przysługujące do niego dodatki. Jest ich siedem i są wypłacane m.in. w związku ze stanem zdrowia dziecka i wielkością rodziny, w której się wychowuje. Ich przyznanie jest też uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków wskazanych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Samotny rodzic

Pierwszym z dodatków jest ten przeznaczony dla rodzica samotnie wychowującego dziecko. W rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych osobą samotnie wychowującą dziecko jest panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Dodatek przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka (jest to osoba rzeczywiście opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie). Dodatkowym warunkiem jest to, że świadczenie może być przyznane, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, bo:
● drugi z rodziców nie żyje,
● ojciec dziecka jest nieznany,
● powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Dodatek przysługuje również osobie uczącej się. Jest nią pełnoletni uczący się, niepozostający na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową alimentów z ich strony. Świadczenie to może być jednak przyznane, tylko gdy obydwoje rodzice nie żyją.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie dodatki do zasiłku na dzieci mogą otrzymać rodzice.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy alimenty powodują utratę dodatku przez samotnego rodzica
- Kiedy praca na urlopie wychowawczym nie pozbawia dodatku do zasiłku
- Co oznacza wielodzietna rodzina