Właściciele gospodarstw, które ucierpiały w czasie tegorocznych powodzi i wichur, mogą skorzystać ze specjalnych ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne do KRUS.
– We wszystkich oddziałach w Polsce przyjmujemy wnioski od rolników, którzy ponieśli straty w czasie tegorocznych huraganów, deszczów czy przymrozków wiosennych. Ulgi lub umorzenia dotyczą należności za III i IV kwartał tego roku – mówi Maria Lewandowska, rzecznik prasowy KRUS.
Rolnicy pragnący korzystać z takiej formy pomocy nie muszą dokumentować poniesionych strat. KRUS będzie przyznawać pomoc na indywidualny wniosek poszkodowanych osób oraz na podstawie otrzymanych z urzędu gminy protokołów o rozmiarze strat i dacie powstania szkód. Podstawą do ubiegania się o pomoc jest uchwała Rady Ministrów z 26 lipca 2011 r. dla rolników, producentów rolnych i rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych.
Osoby ubiegające się o zwolnienie powinny wystąpić o nią na piśmie wskazując, czy chcą skorzystać z odroczenia terminu płatności składek z tytułu ubezpieczenia w KRUS czy z rozłożenia ich na dogodne raty. Mogą także się ubiegać o umorzenie części lub całości bieżących składek. Rolnicy mogą wystąpić o przełożenie spłaty wcześniejszych zaległości. Dodatkową zaletą skorzystania z takiej pomocy jest fakt, że nie będzie ona zaliczona do pomocy de minimis w rolnictwie.