Pracodawca, który zatrudnia niepełnosprawne osoby i chce otrzymywać dofinansowanie do ich pensji, musi przesyłać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) odpowiednią dokumentację do 20. dnia danego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

Ten obowiązek dotyczy m.in. informacji INF-D-P (miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych), wniosku WN-D (o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych) oraz informacji INF-O-PP (o ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie).

Firmy mają jednak obecnie więcej czasu na złożenie wniosku i innych informacji w sytuacji, gdy 20. danego miesiąca przypada w sobotę. Dotychczas pracodawca musiał je wysłać w sobotę najpóźniej do północy. Jak wyjaśnia PFRON, gdy koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. W tym przypadku jest nim poniedziałek.

Taka interpretacja jest związana z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca tego roku (sygn. akt I OPS 1/11) uznającą sobotę za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.