Część samorządów i dyrektorów zakładów opiekuńczo-leczniczych (ZOL) nie wie, jaki jest obowiązujący tryb kwalifikowania pacjentów do tych placówek.

– Stosujemy stary tryb opisany w rozporządzeniu z 1998 roku. Przyjmujemy pacjentów na podstawie decyzji wydanej przez wydział świadczeń socjalnych urzędu miasta – mówi Janusz Czekaj, dyrektor ZOL w Krakowie.

Natomiast ZOL w Warszawie same kwalifikują pacjentów na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Zapytaliśmy więc Ministerstwo Zdrowia, który tryb jest obowiązujący. Piotr Olechno, rzecznik prasowy resortu, tłumaczy, że ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654) wprowadziła do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art. 33a. Zgodnie z nim świadczeniobiorcy przysługują świadczenia pielęgnacyjne lub opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Podmiot uprawniony został więc określony na poziomie ustawy. Jednocześnie utrzymało moc rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

– W przypadku niezgodności przepisów utrzymanego w mocy rozporządzenia z przepisami ustawy zastosowanie mają przepisy ustawy – podkreśla Piotr Olechno.

Tym samym uprawnieni od 1 lipca do wydawania skierowań do ZOL są lekarze ubezpieczenia zdrowotnego, czyli wszyscy, którzy mają zawartą umowę z NFZ.