Aby mieć prawo do zasiłku na dzieci, rodzic nie może osiągać dochodu powyżej ustalonego kryterium. Miesięcznie wynosi on 504 zł na osobę w rodzinie lub 583 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne.
Od dwóch dni w gminach można składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy. Rozpocznie się on 1 listopada, a zakończy 31 października następnego roku kalendarzowego. Rodziców nie czekają jednak żadne zmiany dotyczące wysokości przysługującego wsparcia. Na takim samym poziomie pozostaje też kryterium dochodowe do niego uprawniające.
Wiek dziecka
Podstawowym świadczeniem rodzinnym jest zasiłek na dziecko, który ma częściowo pokrywać koszty związane z jego utrzymaniem. Przysługuje on matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. Tym ostatnim, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jest osoba rzeczywiście opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o jego przysposobienie.
Zasiłek może otrzymać też osoba ucząca się. Jest nią osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową alimentów z ich strony.
Przyznanie zasiłku jest uzależnione od wieku dziecka. Jest on wypłacany do ukończenia przez nie 18 lat lub nauki w szkole, nie może to być jednak dłużej niż do ukończenia 21 lat. Natomiast gdy podopieczny ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek przysługuje na czas nauki w szkole lub w szkole wyższej, ale nie dłużej niż do ukończenia 24 lat. Również osoba ucząca się może do osiągnięcia tego wieku otrzymywać zasiłek, pod warunkiem że kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej.
Są jednak wyjątki, gdy zasiłek nie będzie przysługiwał mimo spełnienia tego wymagania.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto i na jakich zasadach może się ubiegać o zasiłek rodzinny.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Rodzic oprócz dwojga swoich biologicznych potomków wychowuje też dziecko, dla którego sąd ustanowił go rodziną zastępczą. Czy otrzyma na nie zasiłek?
- Czteroosobowa rodzina ubiega się o świadczenia. Jej dochód wyniósł 553 zł i przekroczył obowiązujący próg dochodowy. Czy mimo to gmina może przyznać zasiłek na dzieci?
- Samotny rodzic wychowujący dziecko osiągnął w ubiegłym roku dochód, który po przeliczeniu przez gminę wyniósł 666 zł. Składały się na niego alimenty na dziecko, wynagrodzenie za pracę oraz z tytułu umowy zlecenia. W ubiegłym miesiącu rodzic stracił te drugą pracę. Czy gmina potraktuje to jako utratę dochodu?