Osoby fizyczne lub prawne, które prowadzą żłobek lub klub dziecięcy, mogą otrzymywać na przebywające w nich dzieci dotacje od gminy. Ich wysokość oraz zasady udzielania określa zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235) uchwała radnych.

Wiele samorządów wprowadza warunek, że dotacja będzie przysługiwać na dzieci, których rodzice mieszkają lub są zameldowani na terenie danej gminy.

– Ponieważ taka pomoc będzie finansowana z naszego budżetu, na który składają się podatki płacone przez naszych mieszkańców, będziemy kierować wsparcie właśnie dla tych osób – mówi Iwona Plewako, kierownik referatu zdrowia i pomocy społecznej Urzędu Miasta w Sopocie.

Taka zasada oznacza jednak, że jeżeli do prywatnego żłobka lub klubu będą chodzić też dzieci z sąsiedniej gminy, bo np. na jej terenie nie ma żadnej placówki opieki lub brakuje w niej miejsc, to jej właściciel nie otrzyma dofinansowania. Ustawa żłobkowa nie nakłada też obowiązku udzielenia dotacji przez tę gminę, z której pochodzi dziecko. Taki obowiązek występuje tylko w przypadku przedszkoli (zarówno publicznych, jak i prywatnych).

Minister pracy i polityki społecznej wskazuje jednak, że gminy mogą w tym zakresie zawierać porozumienia na podstawie art. 74 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych, związane z powierzonymi jej zadaniami. W takiej sytuacji gminy mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego działania.

Podmiot prowadzący żłobek może otrzymać dotację z budżetu samorządu, na obszarze którego jest prowadzony, również na dziecko niebędące mieszkańcem tej gminy.

W tej sytuacji gmina, w której zameldowane jest dziecko objęte opieką w żłobku, pokrywa koszty dotacji w wysokości określonej w zawartym porozumieniu.

380 Żłobków zapewnia opiekę dzieciom w wieku do 3 lat