Gmina nie musi udzielać dofinansowania prywatnemu żłobkowi lub klubowi dziecięcemu na malucha, który jest mieszkańcem sąsiedniego samorządu.
Osoby fizyczne lub prawne, które prowadzą żłobek lub klub dziecięcy, mogą otrzymywać na przebywające w nich dzieci dotacje od gminy. Ich wysokość oraz zasady udzielania określa zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235) uchwała radnych.
Wiele samorządów wprowadza warunek, że dotacja będzie przysługiwać na dzieci, których rodzice mieszkają lub są zameldowani na terenie danej gminy.
– Ponieważ taka pomoc będzie finansowana z naszego budżetu, na który składają się podatki płacone przez naszych mieszkańców, będziemy kierować wsparcie właśnie dla tych osób – mówi Iwona Plewako, kierownik referatu zdrowia i pomocy społecznej Urzędu Miasta w Sopocie.
Taka zasada oznacza jednak, że jeżeli do prywatnego żłobka lub klubu będą chodzić też dzieci z sąsiedniej gminy, bo np. na jej terenie nie ma żadnej placówki opieki lub brakuje w niej miejsc, to jej właściciel nie otrzyma dofinansowania. Ustawa żłobkowa nie nakłada też obowiązku udzielenia dotacji przez tę gminę, z której pochodzi dziecko. Taki obowiązek występuje tylko w przypadku przedszkoli (zarówno publicznych, jak i prywatnych).
Minister pracy i polityki społecznej wskazuje jednak, że gminy mogą w tym zakresie zawierać porozumienia na podstawie art. 74 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych, związane z powierzonymi jej zadaniami. W takiej sytuacji gminy mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego działania.
Podmiot prowadzący żłobek może otrzymać dotację z budżetu samorządu, na obszarze którego jest prowadzony, również na dziecko niebędące mieszkańcem tej gminy.
W tej sytuacji gmina, w której zameldowane jest dziecko objęte opieką w żłobku, pokrywa koszty dotacji w wysokości określonej w zawartym porozumieniu.
380 Żłobków zapewnia opiekę dzieciom w wieku do 3 lat