Gmina, powiat lub organizacja pozarządowa, które prowadzą zakład aktywności zawodowej (ZAZ), będą mogły za pieniądze zgromadzone w zakładowym funduszu aktywności sfinansować wydatki związane z zakupem i naprawą sprzętu rehabilitacyjnego oraz leków i środków medycznych dla pracujących w nich niepełnosprawnych.

Rozszerzony katalog takich wydatków zawiera przekazany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej. Przewiduje on też, że prowadzący ZAZ będzie mógł wystąpić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o sfinansowanie kosztów działalności jednostki. Dotyczy to składek należnych od pracodawcy na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy naliczanych za zatrudnionych niepełnosprawnych oraz szkoleń pracowników wchodzących w skład personelu zakładu. PFRON będzie też mógł sfinansować wymianę maszyn i urządzeń w związku z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych.

Ponadto nowe przepisy umożliwiają skorzystanie z pomocy specjalistów niebędących pracownikami ZAZ, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych. Na wypłatę wynagrodzeń dla tych osób będą mogły być przeznaczone pieniądze z zakładowego funduszu aktywności.

Nowe rozporządzenie, które zastąpi rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. nr 242, poz. 1776), wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r.

Ważne!

Zakład aktywności zawodowej musi zatrudniać co najmniej 70 proc. osób niepełnosprawnych