Pracownica została zwolniona za złamanie przepisów BHP. Chcąc dokuczyć byłemu pracodawcy, jakiś czas po rozwiązaniu umowy ujawniła konkurencji tajemnicę przedsiębiorstwa. Wcześniej podpisała umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Pracownik nie ma prawa ujawniania ważnych informacji na temat przedsiębiorstwa, zarówno w czasie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu. Ciążący na nim obowiązek zachowania tajemnicy informacji może wynikać m.in. z zawartych zakazów konkurencji – w czasie trwania stosunku pracy (art. 1011 k.p. lub po jego ustaniu (art. 1012 k.p.), gdy podwładny miał dostęp do szczególnie ważnych informacji. Może być zapisany także w oddzielnej umowie o konieczności dochowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zwolnienie z zakazu konkurencji, np. przy rozwiązaniu umowy, obejmuje tylko zniesienie obowiązku powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec dotychczasowego pracodawcy. Nie oznacza to, że podwładny może wtedy rozpowszechniać informacje, o których dowiedział się w trakcie stosunku pracy. W wyroku Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2007 r. (I PK 207/06, OSNP/2008/11-12/157) wskazano, że zwolnienia byłych pracowników z zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej nie mogą być utożsamiane z uchylaniem przez pracodawcę zakazu ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Pracownik ma bowiem zawsze dbać o dobro przedsiębiorstwa, ochronę jego mienia oraz zachowanie tajemnicy informacji. Wszelkie naruszenie powyższych obowiązków grozi mu odpowiedzialnością materialną lub bezpośrednio rozwiązaniem umowy.

Jeżeli pracownik ujawni tajemnicę przedsiębiorstwa i jednocześnie wyrządzi poważną szkodę przedsiębiorstwu, może też podlegać karze grzywny lub ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Przez trzy lata od ustania stosunku pracy przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest bowiem niedozwolone (chyba że np. ustał stan tajemnicy).

Gdy naruszenie jest umyślne, może być ścigane również z art. 266 kodeksu karnego. Inną sankcją może być także zapłacenie kary umownej, przewidzianej w umowie o zakazie konkurencji.

Podstawa prawna

Art. 1011 – 1013 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Art. 3 ust. 1, art. 11 i art. 23 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).