Pojęcie wypadku przy pracy zostało zdefiniowane w art. 3 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z tym przepisem wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. O związku zdarzenia z pracą możemy mówić, gdy nastąpiło ono podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności oraz poleceń pracodawcy lub innych czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia. Dane zdarzenie również nastąpi w związku z pracą, jeżeli miało miejsce w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między jego siedzibą a miejscem wykonywania pracy.

Są też zdarzenia, które co prawda nie mieszczą się w powyższej definicji wypadku przy pracy, lecz są traktowane na równi z nim i z ich tytułu przysługują odpowiednie świadczenia. Takim zdarzeniem będzie przede wszystkim wypadek, jakiemu ulega pracownik podczas podróży służbowej, nawet jeżeli nie miał on miejsca podczas wykonywania obowiązków służbowych. Wystarczające jest, aby wypadek pozostawał w związku z podróżą służbową. Będzie tak nawet w przypadku podejmowanych podczas podróży służbowej czynności prywatnych, lecz niezbędnych dla wykonywania obowiązków pracowniczych, np. nocleg w hotelu podczas wyjazdu służbowego. Wyjątkiem będą takie prywatne czynności pracownika, które nie pozostają w żadnym związku z celem podróży służbowej, np. uraz kręgosłupa podczas wieczornego joggingu. Nie była to bowiem czynność niezbędna do zrealizowania celu podróży służbowej, bez podjęcia której pracownik nie byłby w stanie zrealizować swoich obowiązków pracowniczych, zatem z tytułu takiego wypadku nie będą się należały świadczenia charakterystyczne dla wypadku przy pracy.

not. MJ