Pracownikowi 20 sierpnia urodziło się dziecko. W związku z tym wystąpił do pracodawcy o urlop ojcowski. Poprosił o podzielenie przysługującego mu urlopu na dwie części, tj. 1 raz 4 dni i 1 raz 3 dni. Pracodawca negatywnie zaopiniował taki wniosek. Uzasadniał to tym, iż urlop ojcowski przysługuje jednorazowo w pełnym wymiarze jednego tygodnia i nie może być podzielony.

Urlop ojcowski przysługuje wyłącznie ojcu będącemu pracownikiem, który wychowuje dziecko. Nie może być wykorzystany przez inne osoby opiekujące się dzieckiem. Prawo do tego urlopu nie zależy też od konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Podstawą do udzielenia urlopu ojcowskiego jest złożenie przez pracownika pisemnego wniosku w terminie nie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Podwładny ma prawo do skorzystania z urlopu, nie jest natomiast do tego zobowiązany.

Urlop ojcowski może być wykorzystany do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia albo do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko siedmiu lat życia, a jeśli wobec dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Wymiar urlopu ojcowskiego nie zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Zatem jest on taki sam w przypadku porodu mnogiego i urodzenia się jednego dziecka w czasie jednego porodu (pismo z 15 stycznia 2010 r. ministra pracy i polityki socjalnej, departament prawa pracy, Uprawnienia rodzicielskie).

Przepisy kodeksu pracy nie przewidują możliwości dzielenia tego urlopu na części ani udzielania go w dniach. Oznacza to, iż jest on niepodzielny i przysługuje w 2011 roku w pełnym wymiarze 1 tygodnia (pismo głównego inspektora pracy z 29 stycznia 2010 r., GPP-316-4560-3-1/10/PE/RP). Z kolei w 2012 roku jego wymiar wzrośnie do 2 tygodni. Dokonując obliczania urlopu, należy stosować zasadę, zgodnie z którą tydzień urlopu odpowiada siedmiu dniom kalendarzowym, a zatem do urlopu należy także wliczać dni wolne od pracy. Nawiązując do opisanej powyżej sytuacji, należy zauważyć, iż pracodawca, nie wyrażając zgody na podzielenie urlopu ojcowskiego na dwie części, postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna

Art. 1823 i 1831 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).