Wszyscy uczniowie gimnazjum muszą przystąpić do egzaminu z języka obcego na poziomie podstawowym. Rozszerzony będą zdawać tylko te osoby, które uczyły się tego samego języka również w szkole podstawowej.

Uczniów ostatnich klas gimnazjum, w tym szkół artystycznych, czekają zmiany związane z przeprowadzaniem końcowego egzaminu. Określa je rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. nr 71, poz. 377). Część jego przepisów wchodzi dzisiaj w życie.

Zgodnie z nowelizacją egzamin gimnazjalny będzie się składał z trzech części – humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej. W trakcie tej pierwszej sprawdzana będzie wiedza ucznia z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Druga – oceni stan znajomości materiału z zakresu matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii. W części trzeciej – wiadomości i umiejętności nabyte w czasie nauki wybranego obcego języka nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.). Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia będą składać do dyrektora szkoły pisemną deklarację, w której wskażą, jaki język chce zdawać dziecko.