Na gminy nałożone zostały nowe obowiązki związane z prowadzeniem szkół, m.in. zapewnienia uczniom odpowiednich warunków higienicznych.

W tym roku szkolnym po raz pierwszy uczniowie klas III szkoły podstawowej i gimnazjalnej będą się uczyć według nowej podstawy programowej. W poprzednich latach objęci nią zostali młodsi uczniowie.

Zmienia się również długość roku szkolnego. Będzie dłuższy, bo ostatni dzień szkoły przypadnie dopiero 29 czerwca. To efekt wprowadzenia zasady, że jego zakończenie następuje zawsze w ostatni piątek czerwca.

Nowa podstawa programowa dla następnej grupy uczniów nakłada też na gminy obowiązek zapewniania im miejsc, w których mogą pozostawić podręczniki i przybory szkolne. Muszą one być odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą. Organ prowadzący szkołę powinien zadbać o szafki dla uczniów, które są zamykane.

To niejedyny nowy obowiązek dla samorządów. Kolejnym jest bezwzględne wyposażenie wszystkich szkół w ciepłą wodę oraz zapewnienie pojemników na mydło i zadbanie o papierowe ręczniki. Szkoły, które tego nie zrobią, muszą liczyć się z karami. Za niedostosowanie się do wymogu dostępu do ciepłej wody placówka może zostać zamknięta lub zapłacić nawet 200 tys. zł.

Nowy rok szkolny dla nauczycieli to przede wszystkim wyższe pensje. Od września zasadnicza płaca nauczycieli będzie wynosić: dla stażysty – 2182 zł, nauczyciela kontraktowego – 2246 zł, mianowanego – 2550 zł, dyplomowanego – 2995 zł. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli ma nastąpić nie później niż do 30 września, ale z wyrównaniem od 1 września.

Od dzisiaj zmieniają się również zasady wydawania opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej o trudnościach w uczeniu się wynikających np. z dysleksji czy dysgrafii. Poradnia na wniosek rodziców może wydać taką opinię tylko uczniom po trzech latach nauki w szkole podstawowej (w klasach IV, V i VI). Starsi uczniowie mogą być diagnozowani tylko w uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców czy nauczycieli złożony przez dyrektora szkoły. Opinia wydana w szkole podstawowej będzie ważna przez cały okres nauki.