Grupa bez przywilejów

– Osoby pobierające rentę socjalną są ostatnią grupą świadczeniobiorców, którzy z powodu bardzo restrykcyjnych ograniczeń w dorabianiu mieli największe problemy z podjęciem pracy – mówi Lech Stefańczuk z Komitetu Inicjatywy Osób Niepełnosprawnych ds. zniesienia pułapki rentowej.

Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 6 ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268 z późn. zm.), ZUS zawiesza wypłatę świadczenia za miesiąc, w którym uprawniony dodatkowo zarobił kwotę przekraczającą 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Według Marka Buciora, wiceministra pracy i polityki społecznej, osoba taka może więc bez utraty prawa do świadczenia dorobić do 1039,90 zł miesięcznie.

Dzięki uchwalonej nowelizacji rencista będzie mógł zarobić do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Gdyby 1 stycznia 2012 r., kiedy ustawa wejdzie w życie, obowiązywała średnia krajowa taka jak obecnie, to świadczeniobiorca mógłby dorobić nawet 2426,50 zł miesięcznie. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty ZUS zawiesi wypłatę renty socjalnej.

– Dzięki nowym przepisom więcej osób niepełnosprawnych będzie zainteresowanych zatrudnieniem. A dla nich praca to rehabilitacja – mówi Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe przychody

Rencista musi pamiętać, że wypłata świadczenia zależy od wysokości przychodów uzyskiwanych z tytułów podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W praktyce oznacza to, że do przychodu wlicza się wynagrodzenie m.in. z tytułu pracy, pracy nakładczej, umów-zleceń i agencyjnych. Wpływ na zawieszenie renty socjalnej mają także przychody z prowadzenia firmy lub wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych.

Do przychodu ograniczającego otrzymywanie świadczenia z ZUS doliczane są również te osiągane z tytułu wykonywania umowy-zlecenia przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat życia oraz honoraria z tytułu działalności artystycznej lub twórczej. Od przychodów tych co prawda nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne, jednak podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT.

Rencista poinformuje ZUS

Nowelizacja nie zmienia przepisów dotyczących obowiązków rencisty względem ZUS. To na nim nadal spoczywa obowiązek poinformowania ZUS na piśmie o uzyskiwanych przychodach mających wpływ na zawieszenie wypłaty świadczenia. Jeśli od osiąganego przychodu odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, uprawniony zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia wystawionego przez płatnika składek.