PROBLEM

Jestem pracownikiem agencji pracy tymczasowej. Od kilku miesięcy jestem zatrudniony w zakładzie pracy, gdzie pracownicy korzystają z różnego dodatków do pensji finansowanych z funduszu świadczeń socjalnych. Czy obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dotyczy agencji pracy tymczasowej, czy pracodawcy użytkownika? Czy dojdzie do naruszenia zasady równego traktowania w sytuacji, gdy stali pracownicy pracodawcy użytkownika otrzymują świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych, a pracownicy tymczasowi nie będą otrzymywali takich świadczeń?

CZYTELNICY RADZĄ

DODUS: Nie ma żadnego powodu, abyś pracując w tej firmie tylko kilka miesięcy, korzystał z takich samych przywilejów jak stali pracownicy. Możesz natomiast korzystać bez żadnych ograniczeń ze stołówki, siłowni, pomieszczeń rekreacyjnych czy też służący do odpoczynku, znajdujących się na terenie firmy.

KUBA: Zatem jeśli pracodawca użytkownik finansuje własnym pracownikom korzystanie z urządzeń socjalnych, powinien to czynić również wobec pracowników tymczasowych. Natomiast nie ma żadnego powodu, dla którego masz otrzymać bony świąteczne czy dopłatę do urlopu. Przecież kiedy będziesz pracować w firmie, która nie ma obowiązku tworzenia funduszu, byłbyś skazany na straty. Lepiej więc, jeśli twój pracodawca więcej ci płaci. Prawda?

PIP WYJAŚNIA

Artykuł 1 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.) określa zasady tworzenia przez pracodawców funduszu świadczeń socjalnych. Wobec faktu, że dla pracowników tymczasowych pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej, to na niej, a nie na pracodawcy użytkowniku, spoczywa obowiązek objęcia pracowników tymczasowych funduszem świadczeń socjalnych. W związku tym, iż pracodawcą dla pracowników tymczasowych jest agencja pracy tymczasowej, wszystkie problemy dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinny być rozwiązywane wyłącznie przez agencję pracy tymczasowej. Tym samym nie ma żadnych podstaw do korzystania przez pracowników agencji tymczasowej z funduszy świadczeń specjalnych konkretnego pracodawcy. Korzystanie przez pracodawców użytkowników z pracy pracowników tymczasowych ma bowiem z założenia krótkotrwały charakter, co jest powiązane z samą formułą pracy tymczasowej. Tym samym uprawnienia pracownika tymczasowego do świadczeń z funduszu socjalnego dotyczą tylko agencji pracy tymczasowej i tylko w zakresie wynikającym z regulaminu funduszu obowiązującego w danej agencji. Natomiast pracownicy tymczasowi mogą być kierowani do pracy do pracodawców użytkowników tworzących lub nietworzących funduszu świadczeń socjalnych, co nie wywiera jednak wpływu na zakres ich uprawnień socjalnych. W związku z tym świadczenie pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, u którego działa fundusz świadczeń socjalnych, przez pracowników zatrudnionych w agencji nieposiadającej funduszu socjalnego nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania w rozumieniu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

BW