Tak
Status członka rodziny osoby ubezpieczonej zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego m.in. studentów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
Obowiązek zgłoszenia studenta do ubezpieczenia zdrowotnego przez szkołę wyższą powstaje tylko wtedy, gdy osoba ta nie może być zgłoszona do tego ubezpieczenia jako członek rodziny oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
W związku z powyższym rodzic, który podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, np. jako pracownik, powinien zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swoje dziecko jako członka rodziny. Zgłoszenie jest dokonywane poprzez złożenie przez płatnika składek (w przypadku pracowników będzie to pracodawca) formularza ZUS ZCZA (zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego) lub ZUS ZCNA (gdy adres ten jest inny). Ubezpieczony składa u płatnika wniosek o objęcie ubezpieczeniem członka rodziny, a płatnik wniosek ten przekazuje do ZUS na wymienionych powyżej formularzach.
Gdy student się kształci, ukończył 26 lat (traci status członka rodziny) i nie ma innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, to do tego ubezpieczenia powinien być zgłoszony przez uczelnię. Wówczas rodzic, który zgłosił go do ubezpieczenia, powinien poinformować płatnika o tym fakcie. Ten z kolei musi przekazać do ZUS formularz ZUS ZCZA albo ZUS ZCNA i wyrejestrować członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego.
MICHAŁ JAROSIK
specjalista od ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego
PODSTAWA PRAWNA
Art. 5 pkt 3, art. 66 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).