Powiatowe urzędy pracy pomimo ograniczenia środków na aktywizację bezrobotnych nie będą musiały zwalniać pośredników pracy i doradców zawodowych. Ich etaty zostaną sfinansowane ze środków UE.
W 2011 roku powiatowe urzędy pracy (PUP) mają zdecydowanie mniej pieniędzy na pokrycie kosztów aktywizacji bezrobotnych. To efekt radykalnego zmniejszenia środków w Funduszu Pracy (z 7 mld zł w 2010 roku do 3,2 mld zł w obecnym). Urzędy obawiają się, że nie starczy ich na utrzymanie dotychczasowej liczby doradców i pośredników pracy w 2012 roku. Tym samym zagrożone może być spełnienie standardów zatrudnienia przewidzianych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. nr 177, poz.1193).
Dlatego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) podjęło decyzję o wsparciu zatrudnienia w PUP ze środków UE. Resort poinformował urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy, które nadzorują realizację projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), o możliwości wykorzystania w przyszłym roku unijnych środków na utrzymanie minimalnych standardów zatrudnienia w urzędach. Do końca 2013 roku zostanie przeznaczone na ten cel 91 mln euro.
Co do zasady nie powinny one zastępować środków krajowych na dany cel, a jedynie je uzupełniać. Dlatego dotychczas nie można ich było przeznaczać na sfinansowanie bieżącego zatrudnienia w urzędach pracy. Zgodnie z wyjaśnieniami MRR od powyższej zasady można odstąpić w wyjątkowych sytuacjach. Dzięki temu możliwe będzie dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych.
– Pozwoli to na kontynuację działań prowadzonych przez PUP na dotychczasowym poziomie i utrzymanie minimalnych standardów zatrudnienia – podkreśla Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w MRR.

91 mln euro trafi do powiatowych urzędów pracy na zatrudnienie doradców zawodowych