Nie
Gdy działalność jest prowadzona na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i na podstawie tego wpisu prowadzi pani dwa sklepy w dalszym ciągu istnieje obowiązek opłacania jednej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Tylko wówczas gdy ubezpieczony prowadzący pozarolniczą działalność uzyskuje przychody z więcej niż jednego rodzaju działalności, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest od każdego rodzaju działalności. Rodzaje działalności wymienia przywołana w podstawie prawnej ustawa.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 82 ust. 3-5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).