Obowiązujące od stycznia ograniczenia w wydatkach na wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) spowodowały, że firmy szkoleniowe chętnie przyznają pracownikom dodatki. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) wyjaśnia, że jest to możliwe. Ze środków unijnych można bowiem wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za pracę w ramach projektu w formie dodatku do podstawowego (pozaprojektowego) wynagrodzenia.

Warunkiem wypłacenia takiego świadczenia jest, aby było ono zgodne z przepisami krajowymi, regulaminem pracy lub regulaminem wynagradzania danej instytucji. Zdaniem MRR dodatek powinien być przyznawany tylko w wyjątkowych sytuacjach i dotyczyć zadań dodatkowych, wykraczających poza te, które należą do podstawowych obowiązków danej osoby. Dodatek można przyznać np. księgowej firmy realizującej projekt, która dodatkowo będzie się zajmowała jego promocją. Wymiar dodatkowych zadań nie powinien uniemożliwiać pracownikowi wywiązanie się z jego podstawowych obowiązków. Za kilka zadań dodatkowych wykonywanych w tym samym czasie zasadne jest wypłacenie jednego dodatku, nie zaś kilku.

Resort przypomina także, że wysokość dodatku powinna być adekwatna do rodzaju i zakresu zadań powierzonych danej osobie poza jej podstawowymi obowiązkami. Niedopuszczalna jest sytuacja, aby dodatek był wypłacany w wysokości równej lub przekraczającej wynagrodzenie za pracę podstawową.