– Chcemy, żeby Sejm jeszcze w tej kadencji uchwalił przepisy o zakazie podwójnego karania przedsiębiorcy za ten sam czyn – mówi Magdalena Kochan, poseł PO, wiceprzewodnicząca komisji polityki społecznej i rodziny.

Niewykluczone, że pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się w poniedziałek. Nowelizacja jest efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2010 r. (P 29/09, Dz.U. nr 225, poz. 1474).

– Nowe przepisy będą jednak dotyczyć tylko tych samozatrudnionych, wobec których postępowanie w sprawie zaległości ubezpieczeniowych zostanie wszczęte po wejściu ich życie – mówi Marcin Sroga z kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna.

Obecnie właściciel firmy może być ukarany dwa razy, jeśli nie zapłaci składek. Najpierw przez ZUS opłatą wynoszącą 100 proc. zaległości. Jest ona przewidziana w art. 24 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późń. zm.). Drugi raz na podstawie art. 218 par. 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Przepis ten przewiduje, że ten, kto wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.