Pracownicy socjalni, którzy będą chcieli uzyskać I lub II stopień specjalizacji zawodowej, będą kończyć szkolenia, których zakres tematyczny zostanie zmodyfikowany. Takie zmiany przewiduje przesłany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Zgodnie z nowymi przepisami minimum programowe dla osób przystępujących do specjalizacji I stopnia obejmie takie nowe elementy, jak m.in. etyka zawodowa i prawa człowieka oraz sieć wsparcia społeczności lokalnej. Z kolei pracownicy socjalni przed przystąpieniem do egzaminu na II stopień specjalizacji będą uczestniczyć w zajęciach dotyczących m.in. mediacji i negocjacji, lokalnej polityki społecznej oraz PR w pomocy społecznej.

– Zmiany w tematyce szkoleń są potrzebne ze względu na nowe problemy pojawiające się w pomocy społecznej i konieczność szerszej współpracy z wszystkimi lokalnie działającymi instytucjami – mówi dr Piotr Broda-Wysocki z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Doprecyzowane zostały też warunki, jakie musi spełniać praca dyplomowa przygotowywana w ramach szkoleń z zakresu II stopnia specjalizacji. Tak jak do tej pory będzie ona miała formę projektu socjalnego, ale część teoretyczna będzie mogła stanowić tylko 1/4 objętości pracy. Ponadto rozszerzona została lista specjalności pracy socjalnej, m.in. o działanie z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz osobami głuchymi i niedosłyszącymi.

Pozostałe przepisy rozporządzenia są związane z uchwaloną 18 marca tego roku nowelizacją ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Zmodyfikowała ona zasady pracy komisji (centralnej i regionalnych, działających przy marszałkach województw) przeprowadzających egzaminy specjalizacyjne i wprowadziła jednolite w skali całego kraju opłaty za przystąpienie do nich. Rozporządzenie określa więc tryb wnoszenia opłat oraz kwalifikacje zawodowe osób, które prowadzą zajęcia w ramach szkoleń.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.