Ubezpieczony pracował od 1 grudnia 1987 r. do 31 grudnia 2005 r. w kopalni. Do jego obowiązków należała budowa odwodnienia, przebudowa pochylni zjazdowych dla samochodów i taśmociągów, a także ich umacnianie.

Górnik uważał, że zgodnie z nieobowiązującym obecnie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) okres jego pracy górniczej powinien być liczony półtorakrotnie. Zgodnie z tym przepisem, przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej półtorakrotnemu przeliczeniu podlegają tylko okresy pracy górniczej wykonywanej m.in. w przodkach bezpośrednio przy urabianiu i ładowaniu urobku oraz przy innych pracach przodkowych.

Zdaniem ubezpieczonego wykonywał on inną pracę w przodku, o której mowa w tym przepisie. Była to praca górnika kopalni odkrywkowej, o której mowa w pkt 1 części III załącznika nr 3 do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty (Dz.U. z 1995 r. nr 2, poz. 8).

ZUS nie chciał mu liczyć pracy górniczej w ten sposób i odmówił przyznania emerytury górniczej. Zainteresowany odwołał się od decyzji zakładu do sądu okręgowego pracy i ubezpieczeń społecznych. Ten odmówił, tak samo jak ZUS, zaliczenia mu pracy w kopalni według korzystnego przelicznika emerytalnego. Sąd tłumaczył, że mogą skorzystać z niego ci, którzy pracowali w kopalni bezpośrednio przy wydobyciu węgla. Taki sam pogląd wyraził sąd apelacyjny po wniesieniu apelacji przez górnika.

Sprawa trafiła więc do Sądu Najwyższego. Sędziowie odmówili mu jednak emerytury. Wskazali, że zgodnie z nieobowiązującym obecnie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS górnik nie wykonywał pracy na przodku bezpośrednio przy wydobyciu węgla. Charakter pełnionych przez niego obowiązków odpowiadał zwykłej pracy górniczej określonej w pkt 2 (górnik-odwadniacz złóż na odkrywce), określonej wykazem stanowisk pracy w załączniku nr 2 wspomnianego rozporządzenia. Tam natomiast są wymienione prace, których wykonywanie nie daje prawa do korzystnego półtorakrotnego przelicznika stażu wymaganego do emerytury.

sygn. akt I UK 328/10