Osoby niesłyszące i członkowie ich rodzin będą mogli otrzymać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do nauki wybranej formy komunikacji migowej. Wysokość dopłaty wyniesie 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Taką możliwość przewiduje ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, którą po poprawkach Senatu (miały charakter redakcyjny i doprecyzowujący) uchwalił Sejm.

Ustawa wprowadza duże ułatwienia dla osób załatwiających sprawy w urzędach administracji publicznej. Będą one musiały obowiązkowo zapewnić osobie niesłyszącej pomoc pracownika znającego język migowy lub tłumacza. Niepełnosprawny nie będzie ponosił kosztu usługi tłumacza, bo zapłaci za nią urząd. Tłumacz będzie wybrany z rejestru prowadzonego przez wojewodę. Z wyjątkiem sytuacji nagłych osoba niesłysząca musi jednak zgłosić potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza na trzy dni przed planowaną wizytą w urzędzie.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2012 r., z wyjątkiem art. 7 i 8, które wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dotyczą one korzystania przez osobę niesłyszącą z pomocy tzw. osoby przybranej. Może być nią członek rodziny, który będzie pomagał jej w kontaktach m.in. z urzędami, policją, strażą pożarną i szpitalami