Kandydatom na stanowiska urzędnicze z orzeczoną niepełnosprawnością łatwiej będzie dostać się do pracy w administracji publicznej. Takie preferencje wprowadza ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej i niektórych innych ustaw.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych wynikają ze zmian w zasadach naboru do urzędów. Regulacje te będą w pierwszej kolejności dotyczyć tych jednostek, w których liczba pracowników niepełnosprawnych jest niższa niż 6 proc. ogółu zatrudnionych.

Jeśli wśród pięciu kandydatów do pracy w urzędzie znajdzie się osoba niepełnosprawna, zyska pierwszeństwo w zatrudnieniu. Taka zasada będzie obowiązywała w służbie cywilnej, z wyjątkiem wyższych stanowisk. W przypadku tych ostatnich pierwszeństwo zyska niepełnosprawny, który znajdzie się wśród dwóch najlepszych kandydatów.

Podobne rozwiązanie z wyjatkiem sposobu obsadzania stanowsk kierowniczych, wprowadzono w samorządach. – Przed wejściem w życie tych przepisów dokonywałem rozpoznania wśród chętnych do pracy w gminie i okazało się, że zainteresowanie ze strony niepełnosprawnych jest znikome – mówi Ryszard Gliwiński, wójt Gminy Zamość.

Dodaje, że po zmianach ta sytuacja może się odwróci. Jego zdaniem jednak dla większości kierowników urzędów ten przepis będzie martwy i na stanowiska w dalszym ciągu będą trafiały osoby zdrowe.

Łatwiej będzie się też dostać do pracy osobom zatrudnianym na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych. W tym przypadku kierownicy sami zdecydują o sposobie ustalania pierwszeństwa w przyjmowaniu niepełnosprawnych kandydatów.

– Kierownik takiego urzędu ma dwa miesiące na wydanie zarządzenia, w którym określi, jak będzie realizowana ta zasada – wyjaśnia Aleksandra Skorupka, dyrektor biura prawnego i spraw pracowniczych Kancelarii Senatu.

Tłumaczy, że urząd może przyjąć takie rozwiązania jak np. w służbie cywilnej lub też mniej restrykcyjne. W efekcie od kierowników tych urzędów będzie zależeć, czy preferencyjne zatrudnienie niepełnosprawnych nie będzie fikcją. Nowelizacja nie podaje wytycznych, co powinno znaleźć się w tym zarządzeniu.

Ponadto kierownicy wszystkich jednostek administracji publicznej w ogłoszeniach o naborze zostaną zobowiązani do wskazania, czy w ich urzędzie jest spełniony wymóg zatrudniania co najmniej 6 proc. niepełnosprawnych.

Dodatkowo muszą też wskazać, czy o określone stanowiska mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne. Z kolei niepełnosprawny kandydat przy składaniu dokumentów musi dołączyć do nich m.in. zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności. Jeśli tego nie zrobi, nie będzie traktowany preferencyjnie.