Gmina skieruje wniosek o odebranie prawa jazdy dłużnikowi, który przez sześć kolejnych miesięcy będzie płacił mniej niż 50 proc. alimentów. Taką zmianę przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 nr 1, poz. 7 z późn. zm.). Teraz trafi ona do podpisu prezydenta, a zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Posłowie nie poparli poprawki wprowadzonej przez Senat, która podwyższała z 50 proc. do 75 proc. niepłaconych alimentów próg, który powodowałby, że rodzic traciłby prawo jazdy.Nowelizacja zawiera też zmiany dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA) oraz świadczenia rodzinne. Dochód uzyskany przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub świadczeniowy będzie dzielony przez faktyczną liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany. Obecnie jest dzielony przez liczbę miesięcy w roku. Do dochodu rodziny nie będą natomiast wliczane stypendia naukowe przyznawane uczniom i studentom.

– Jest to korzystna zmiana dla starających się o świadczenia, ale nie spowoduje dużego wzrostu liczby osób, którym uda się uzyskać zasiłek rodzinny czy pomoc z funduszu – mówi Dariusz Nowicki, kierownik działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

Ponadto nowelizacja doprecyzowuje, że do dochodu rodziny będą wliczane też opodatkowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych i nieruchomości.