W urzędach samorządowych obowiązuje zakaz zatrudniania małżonków, osób spokrewnionych czy przysposobionych, gdy pozostawaliby oni w bezpośredniej podległości służbowej
Pracownica jest kierownikiem referatu promocji urzędu gminy, której wójtem został jej mąż. Powstała więc między nimi bezpośrednia zależność służbowa. W celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem pracodawca rozwiązał stosunek pracy z pracownicą będącą członkiem jego rodziny.
Zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) między określonymi osobami zatrudnionymi w instytucjach samorządowych, a więc m.in. w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i ich jednostkach organizacyjnych, nie może istnieć bezpośrednia podległość służbowa. Zakaz ten dotyczy małżonków, osób pozostających ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie (tj. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki) lub powinowactwa pierwszego stopnia (tj. synowa, zięć, teściowie). Ponadto ograniczenie to dotyczy także osób pozostających w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.