Firma chce wypowiedzieć podwładnemu umowę o pracę na czas nieokreślony. W piśmie do zakładowej organizacji związkowej jako podstawę wskazała racjonalizację zatrudnienia i redukcję stanowiska pracy podwładnego. Po jakimś czasie zmieniła jednak powód wypowiedzenia.

Decyzja o zakończeniu przez firmę umowy o pracę na czas nieokreślony wymaga uzasadnienia i współdziałania ze związkiem zawodowym. Współdziałanie to obejmuje obowiązek konsultacji wypowiedzenia umowy osobom zatrudnionym reprezentowanym przez związek, czyli np. będącym członkami zakładowej organizacji związkowej lub pracownikami, którzy zwrócili się do związku, a ten wyraził zgodę na ich obronę.

Zatem firma, która chce wypowiedzieć podwładnemu umowę o pracę na czas nieokreślony, musi wcześniej zawiadomić o tym fakcie organizację związkową.

Nowa konsultacja

W praktyce występują sytuacje, gdy upływ czasu lub zmiana okoliczności w okresie między zawiadomieniem związku a faktycznym wypowiedzeniem umowy rodzą konieczność przeprowadzenia ponownych konsultacji związkowych. Tak może się zdarzyć, gdy np. w firmie nie ma już potrzeby przeprowadzania zwolnień z przyczyn organizacyjnych, które w pierwszym piśmie do związku wskazywane były jako uzasadniające takie wypowiedzenie.

Podobnie gdy zmienił się powód uzasadniający rozwiązanie z podwładnym za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

Dodatkowo należy wskazać, że ponownej konsultacji wymaga też wypowiedzenie umowy o pracę z innej przyczyny niż podana poprzednio – po ponownym przywróceniu pracownika do pracy (wyrok SN z 12 stycznia 1998 r., I PKN 454/97, OSNAP 1998/22/654).