Ośrodek adopcyjny może zorganizować marszałek województwa w ramach struktury regionalnego ośrodka polityki społecznej.
Od nowego roku dotychczasowe ośrodki adopcyjno-opiekuńcze prowadzone przez powiaty zostaną zastąpione przez ośrodki adopcyjne. Będą one podlegały pod marszałków województw. Jednak ich prowadzenie będzie zadaniem zleconym, a więc całkowicie finansowanym z budżetu państwa.
Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, marszałkowie otrzymają więc jeszcze w tym roku pieniądze na uruchomienie ośrodków oraz na ich bieżące działanie w latach następnych. Ponieważ ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887) nie przesądza, w jakiej formie ma funkcjonować ośrodek adopcyjny, może on być odrębną jednostką budżetową lub częścią regionalnego ośrodka polityki społecznej.
Resort pracy wyjaśnia też wątpliwości związane z przejmowaniem pracowników likwidowanych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.
Większość z nich będzie pracownikami starostwa powiatowego, z wyjątkiem osób zatrudnionych w tych publicznych ośrodkach, które w 2010 roku przeprowadziły co najmniej 10 procedur adopcyjnych zakończonych przysposobieniem dziecka. Resort podkreśla, że ważna jest tutaj data zakończenia postępowania, a nie jego rozpoczęcia. Dodatkowo pracownicy ci musieli zajmować się bezpośrednio postępowaniami adopcyjnymi.
Marszałek województwa może też zlecić bez konkursu prowadzenie ośrodka obecnie działającej niepublicznej placówce, pod warunkiem że w ubiegłym roku przeprowadziła ona 20 procedur adopcyjnych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (czyli do 31 grudnia 2012 r.).