Tak
Musi jednak ukończyć 55 lat oraz dopracować okres brakujący do wymaganego 15-letniego okresu pracy nauczycielskiej.
Dla ubezpieczonej urodzonej po 31 grudnia 1948 r. wymaganym warunkiem do przyznania emerytury jest nie później niż do 31 grudnia 2008 r. (prezydent podpisał nowelizację 4 października 2007 r. przesuwającą o jeden rok - do końca grudnia 2008 r. termin na spełnienie warunków wymaganych do uzyskania wcześniejszej emerytury) ukończenie wieku 55 lat, udokumentowanie okresów składkowych i nieskładkowych co najmniej 20 lat, w tym 15 lat pracy nauczycielskiej. Pracownica wiek 55 lat ukończy w lipcu 2008 r. Obecnie nie spełnia warunku 15-letniego okresu pracy nauczycielskiej, gdyż przy ustalaniu okresu pracy nauczycielskiej wyłączeniu podlega bowiem okres przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia. Jeżeli zatem pracownica będzie pracowała w charakterze nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy i dopracuje brakujący półroczny okres w pełnym wymiarze czasu pracy, spełni wszystkie warunki do przyznania emerytury.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 46 w zw. z art. 32 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
Par. 15 rozporządzenia z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.).