Wykonywanie czynności na stanowisku mechanika nie jest pracą w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Czytelnik jest mechanikiem w elektrociepłowni. Pracodawca nie umieścił tego stanowiska w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. To z kolei uniemożliwia mu uzyskanie emerytury pomostowej. Czytelnik odwołał się do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Inspektor pracy przeprowadził kontrolę stanowiska pracy i ocenę wykonywanych czynności. Stwierdził, że praca mechanika nie spełnia powyższych warunków.

– Nie zgadzam się z tą decyzją. Czy inspektor pracy miał rację – pyta pan Włodzimierz z Bydgoszczy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Opolu w wyroku z 26 maja 2011 r. (II SA/Op 17/11) na podstawie badań warunków pracy na stanowisku mechanika dokonanych przez państwową inspekcję pracy zgodził się z poglądem tego organu, że nie jest ona wykonywana w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

WSA przypomniał, że praca wykonywana w szczególnych warunkach związana jest z czynnikami ryzyka, które mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenia zdrowia. Najczęściej chodzi o wykonywanie czynności, które ze względu na procesy technologiczne lub siły przyrody stawiają pracownikom wymagania przekraczające ich możliwości. Te z kolei zmniejszają się wraz z wiekiem pracowników w stopniu utrudniającym im pracę.

Wykaz takich prac określa załącznik nr 1 do ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Prace wykonywane w szczególnych warunkach ze względu na siły przyrody to te wykonywane: pod ziemią, na wodzie, pod wodą, w powietrzu. W art. 3 ust. 1 ustawa wymienia natomiast procesy technologiczne, które znacznie utrudniają pracownikowi wykonywanie zadań. Są to np. praca wykonywana w warunkach zimnego klimatu (poniżej 0 st. C), w podwyższonym ciśnieniu atmosferycznym oraz bardzo ciężkie prace fizyczne związane z bardzo wysokim obciążeniem statycznym wynikającym z konieczności wykonywania zadań w niezmiennej pozycji.

Za pracę w szczególnych warunkach ustawa w art. 3 ust. 3 uznaje także pracę wymagającą wysokiej odpowiedzialności oraz sprawności psychofizycznej, których możliwość wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Ważne!

Praca niewymieniona w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy nie uprawnia do emerytury pomostowej

Podstawa prawna

Art. 3 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656 z późn. zm.).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 26 maja 2011 r. (II SA/Op 17/11).