Tak

Wnuk jest wymieniony w ustawie emerytalnej jako osoba uprawniona do niezrealizowanych świadczeń. Jednakże świadczenia należne zmarłemu będą mu przysługiwały, jeżeli będzie uprawniony do renty rodzinnej lub dziadek pozostawał na jego utrzymaniu.

Wnuk jest uprawnionym do renty rodzinnej, jeżeli się uczy. Ponadto do przyznania renty rodzinnej konieczne jest to, aby był przyjęty na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią świadczeniobiorcy, po którym przysługuje renta, chyba że śmierć była spowodowana wypadkiem. Ponadto, jeżeli rodzice wnuka żyją, to musi wykazać, że rodzice nie mogą zapewnić mu utrzymania. Ten warunek nie jest wymagany, jeżeli świadczeniobiorca, po którym przysługuje renta rodzinna lub jego małżonek był opiekunem ustanowionym przez sąd.

Wnuk w ramach niezrealizowanych świadczeń otrzyma emeryturę za październik 2007 r. w pełnej wysokości. Ponadto ZUS dokona rozliczenia osiągniętego przychodu za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r. W wyniku tego rozliczenia ustali, iż świadczenie powinno być wypłacone w rozliczanym okresie w pełnej wysokości. Z zaświadczenia przedstawionego przez emeryta wynika, że osiągany przez emeryta przychód nie przekraczał 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Z uwagi na to, że w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2007 r. świadczenie było wypłacane w zmniejszonej wysokości, kwota maksymalnego zmniejszenia za ten okres podlega zwrotowi. Jeżeli zatem wnuk będzie uprawniony do niezrealizowanych świadczeń, to oprócz świadczenia za październik 2007 r. otrzyma również należność obliczoną w wyniku rozliczenia emerytury, a więc maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną za okres od stycznia do sierpnia 2007 r.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 69 i art. 136 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).