Na najbardziej obleganych kierunkach studiów: anglistykę, japonistykę, dziennikarstwie, psychologii i prawie nie ma już miejsc na bezpłatnych dziennych studiach. Chętni, którzy nie dostali się w pierwszym terminie rekrutacji lub jeszcze nie zarejestrowali się jako kandydaci muszą albo zapłacić za studia niestacjonarne, albo wybrać inny kierunek. Wybór jest, bo na większości uczelni trwa rekrutacja uzupełniająca.

Uniwersytet Gdański dodatkową rekrutację prowadzi na kierunki: biologia, przyroda, chemia, agrochemia, ochrona środowiska, międzynarodowe stosunki gospodarcze, polonistyka, filologia klasyczna, archeologia, etnologia, religioznawstwo, bioinformatyka, fizyka, fizyka medyczna, informatyka, matematyka, filozofia, politologia, socjologia, oceanografia, geografia i ochrona środowiska. Politechnika Gdańska podobnie - tam czekają jeszcze miejsca na fizyce, inżynierii materiałowej, ochronie środowiska i oceanotechnice.

Prestiżowe krakowskie uczelnie również nie skompletowały jeszcze studentów. Akademia Górniczo-Hutnicza ma miejsca m.in. na: edukacji techniczno-informatycznej, metalurgii, informatyce stosowanej, socjologii, inżynierii materiałowej oraz informatyce i ekonometrii. Uniwersytet Jagielloński rejestruje kandydatów na kierunki: astronomia, biofizyka, biologia i geografia, biologia i geologia, filologia polska, fizyka, geologia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, informatyka, matematyka i studia matematyczno-przyrodnicze.

Część warszawskich uczelni też jeszcze czeka na kandydatów. Niewiele miejsc zostało na Politechnice Warszawskiej. Tam kandydaci mogą się zgłaszać już tylko na prowadzone po angielsku studia: Electrical and Computer Engineering oraz na uzupełniające studia magisterskie, czyli dla osób z dyplomem inżyniera lub licencjata. Uniwersytet Warszawski oferuje nieco więcej miejsc, m.in. na niektórych filologiach, historii sztuki, asyriologii i hetytologii, naukach o rodzinie, fizyce w biologii i medycynie. Natomiast Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzi dodatkową rekrutację na kierunkach: teologia, religioznawstwo, nauki o rodzinie, prawo kanoniczne, filozofia, ochrona środowiska, archeologia, europeistyka, historia, historia cywilizacji śródziemnomorskiej, muzeologia, muzykologia kościelna, ochrona dóbr kultury i środowiska, politologia, praca socjalna, socjologia, filologia polska, kulturoznawstwo, filologia klasyczna, matematyka, informatyka, informatyka i ekonometria, fizyka, nauki ścisłe i ekonomia. Natomiast Szkoła Główna Handlowa i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego nie mają już miejsc na studiach dziennych.

Uniwersytet Śląski prowadzi dodatkowy nabór na: biofizykę, chemię, edukację techniczno-informatyczną, filozofię, filologię klasyczną, geofizykę, historię, ochronę środowiska, pedagogikę, nauki o rodzinie, socjologię i teologię.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie także rejestruje kandydatów. Tu miejsca zostały na kierunkach: administracja, bioinżynieria produkcji żywności, biologia, edukacja techniczno-informatyczna, energetyka, niektóre filologie obce, polonistyka, filozofia, historia, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, nauki o rodzinie, ochrona środowiska, ogrodnictwo, pedagogika, pielęgniarstwo, politologia, prawo, rolnictwo, rybactwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, teologia, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika.

Miejsca są jeszcze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na chętnych czekają: biologia, ochrona środowiska, bałkanistyka, filologia polska, filologia bułgarska, filologia chorwacka i serbska, filologia klasyczna, filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie, komunikacja europejska, filmoznawstwo, astronomia, biofizyka, fizyka, europeistyka kulturowa, historia, informatyka, matematyka, geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, filozofia, kulturoznawstwo, filologia litewska, filologia nowogrecka, filologia rosyjska, filologia indonezyjsko-malajska, filologia wietnamsko-tajska, indologia, filologia węgierska, filologia łotewska, etnolingwistyka, filologia koreańska, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, ochrona dóbr kultury, pedagogika, malarstwo, teologia.

Uniwersytet Wrocławski oferuje jeszcze studia bezpłatne na: astronomii, fizyce, fizyce technicznej, biologii człowieka, biologii eksperymentalnej, mikrobiologii, biologii środowiska, biologii z chemią, chemii ogólnej, chemii środowiska, informatyce chemicznej, chemii biologicznej, filozofii, geografii, geografii z biologią, geografii z historią, historii, matematyce, ochronie środowiska, politologii, filologii ukraińskiej, filologii klasycznej i europeistyce.

Z kolei Politechnika Wrocławska prowadzi dodatkowy nabór na: elektronikę i telekomunikację, automatykę i robotykę, ochronę środowiska, inżynierię środowiska, mechanikę i budowę maszyn (również w języku angielskim), fizykę, fizykę techniczną, mechatronikę, elektrotechnikę, zarządzanie w języku angielskim, transport oraz zarządzanie i inżynierię produkcji.

Na większości uczelni rekrutacja dodatkowa prowadzona jest do ok. połowy września, więc zarejestrować się zdążą również osoby, które przystępują w przyszłym tygodniu do poprawkowej matury. Kandydaci, którzy nie dostali się w pierwszym terminie, nie muszą ponownie wnosić opłaty rekrutacyjnej.