Urzędnicy z różnych krajów unijnych łatwiej będą mogli wymieniać się informacjami potrzebnymi do przyznania świadczeń na dzieci. Skróci się czas rozpatrywania wniosków w tej sprawie.
W resorcie pracy powstanie punkt kontaktowy, do którego z zagranicy będą trafiać informacje (w wersji elektronicznej) dotyczące rodziców ubiegających się o zasiłki na dzieci. Służą one ustaleniu, który kraj wypłaci taką pomoc. Dzięki temu np. rodzic, który pracuje w jednym z krajów UE (podczas gdy jego rodzina przebywa w Polsce) i czeka na ustalenie kraju właściwego do wypłaty świadczeń, szybciej otrzyma wsparcie.
Tak wynika z rządowego projektu założeń do ustawy, która wprowadza system elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego. Trafił on już do konsultacji społecznych.
Nowe przepisy umożliwią krajom członkowskim wymianę za pomocą specjalnych formularzy, tzw. SED (standardowe dokumenty elektroniczne) informacji potrzebnych przy przyznawaniu prawa do m.in. świadczeń rodzinnych, zasiłków dla bezrobotnych i świadczeń z tytułu macierzyństwa. Przewidują powstanie 3 punktów kontaktowych, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, ZUS oraz NFZ. Dzięki temu uproszczone zostaną procedury administracyjne oraz znacznie skróci się czas, w którym będą rozpatrywane wnioski o udzielnie wsparcia.
Obowiązek wprowadzenia systemów informatycznych do elektronicznego przekazywania informacji oraz stosowania formularzy SED wprowadziły rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady WE (nr 883/2004 oraz 987/2009). Weszły one w życie 1 maja 2010 r., ale kraje UE otrzymały dwa lata, w których mogą stosować jeszcze formularze w formie papierowej. Okres przejściowy kończy się więc 30 kwietnia 2012 r. i do tego czasu Polska musi mieć gotowy system informatyczny, który będzie też zapewniał bezpieczeństwo przetwarzanych danych.