ORZECZENIE

Pozwani - Michał L. i Marcin W. byli handlowcami. 3 stycznia 2000 r. pracodawca zawarł z nimi (oraz z innymi handlowcami) umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Zakaz miał obowiązywać przez rok. Umowy o pracę pozwanych rozwiązały się w wyniku upływu czasu, na jaki były zawarte.

Po zakończeniu pracy w firmie pozwani założyli spółkę, której profil działalności pokrywał się z branżą, w której działał dotychczasowy pracodawca. Również klienci spółki byli klientami powoda. Przedsiębiorstwo uznało, że doszło do złamania zakazu konkurencji i zażądało kar umownych.

Sąd I instancji oddalił powództwo. Stwierdził, że zakaz konkurencji nigdy nie wszedł w życie, ponieważ jeszcze przed rozwiązaniem stosunków pracy ustała przyczyna będąca podstawą ustanowienia zakazu. Ponadto informacje poufne posiadane przez pozwanych utraciły ten status, gdyż pracodawca rozwiązał umowy o zakazie konkurencji zawarte z innymi handlowcami.

Skoro pozostali handlowcy zostali zwolnieni z tajemnicy, to i powodów nie powinien obowiązywać zakaz. Sąd II instancji zasądził jednak na rzecz pracodawcy po 20 tys. zł od każdego z pozwanych. Stwierdził, że rozwiązanie umów z pozostałymi pracownikami nie mogło świadczyć o ujawnieniu tajemnic handlowych. Pozwani zaskarżyli to orzeczenie skargą kasacyjną.

Sąd Najwyższy ją oddalił. W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z art. 1012 k.p. pracownicy mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, mogą zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Zakaz przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa, w razie ustania przyczyn uzasadniających jej zawarcie. Sytuacja, w której pracodawca zwalnia część pracowników z zakazu, nie oznacza, że informacje poufne wskazane w umowach z innymi pracownikami przestają mieć specjalny charakter.

Zwolnienie z zakazu konkurencji nie stanowi przyzwolenia na ujawnianie przez pracowników szczególnie ważnych informacji dotyczących przedsiębiorstwa, bo chronione są przez art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.), który zakazuje rozpowszechniania tajemnic przedsiębiorstwa. Zwolnienie innych pracowników z zakazu nie może być utożsamiane z uchyleniem stanu tajemnicy i pozwoleniem, aby inni związani umowami o zakazie konkurencji mogli tych umów nie przestrzegać.

Sygn. akt I PK 207/06

Maria Sankowska

gp@infor.pl