Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy po przepracowaniu co najmniej pięciu lat na uczelni ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. Może on jednorazowo wynosić sześć miesięcy. Łączny wymiar tego urlopu w okresie całego zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie może przekraczać dwóch lat. Tak wynika z art. 134 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

Aby uzyskać urlop, nauczyciel musi złożyć pisemny wniosek do rektora szkoły wyższej. Do niego powinien dołączyć orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Może być ono wydane na podstawie wyniku badania lekarskiego, badań pomocniczych i konsultacji specjalistycznych czy dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia. Nauczyciel akademicki nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia.

Wynagrodzenie za czas tego urlopu obliczane jest jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Wykładowca korzystający z niego nie może w tym czasie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek. Oznacza to jednak, że może wykonywać pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umów o dzieło czy umów-zleceń).