Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. nr 234, poz. 1570, z poźn. zm.). Obowiązujące dotychczas przepisy z 2008 roku okazały się nieskuteczne, zwłaszcza w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak np. ogłoszenie w 2009 roku przez WHO pandemii tzw. świńskiej grypy. Projekt doprecyzowuje przepisy dotyczące prowadzenia tzw. dochodzenia epidemiologicznego. Przeprowadzi je powiatowy inspektor sanitarny lub graniczny inspektor sanitarny w przypadku podejrzenia zakażeń, zachorowań lub zgonów z powodu choroby zakaźnej. Służby sanitarne będą mogły m.in. zobowiązać osobę podejrzaną o zakażenie do poddania się badaniom epidemiologiczno-sanitarnym, za które zapłaci wojewoda.

– Nowe przepisy umożliwią skuteczne działanie w przypadku zachorowań wywołanych np. spożyciem skażonej żywności – podkreśla Jan Bondar, rzecznik prasowy głównego inspektora sanitarnego.

Ponadto projekt doprecyzowuje zasady postępowania w przypadku wystąpienia groźnej choroby zakaźnej lub zgonu z powodu takiej choroby pasażera odbywającego podróż samolotem lub statkiem. Jego dowódca będzie miał obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt powiatowemu lub granicznemu inspektorowi sanitarnemu.

Nowelizacja zmieni też przepisy dotyczące izolacji, likwidując przy okazji lukę prawną. Obecnie izolacja chorych jest obowiązkowa w przypadku chorób nowych, dotychczas nierozpoznanych na terenie Polski. Nie ma natomiast bezwzględnego jej wymogu w przypadku chorób takich, jak dżuma, które mogą być przywiezione do kraju przez podróżnych lub które mogą być wywołane wskutek ataku terrorystycznego (np. ospa).

Ustawa wzmacnia także nadzór epidemiologiczny nad osobami objętymi obowiązkiem leczenia chorób zakaźnych.

Jak uważa dr hab. Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, projekt nowelizacji jest pod tym względem bardziej restrykcyjny od obecnie obowiązującej ustawy.

– Służby sanitarne będą miały możliwość skutecznego wyegzekwowania obowiązku leczenia, np. osób chorych na gruźlicę płuc. Za ich leczenie zapłaci minister zdrowia – tłumaczy Andrzej Horban.

Projekt ustawy doprecyzowuje również, że przymus bezpośredni będący częścią interwencji medycznej może być stosowany jedynie przez pracowników medycznych pod bezpośrednim nadzorem lekarza. Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.