Senaty uczelni powinny uchwalić przed rozpoczęciem roku akademickiego 2011/2012 nowe regulaminy studiów, zgodnie z zasadami, które nałożyła na nie reforma szkolnictwa wyższego, która wchodzi w życie 1 października tego roku.

– Regulamin studiów na pewno będzie przyjęty we wrześniu. Na razie trwają jeszcze prace nad nim – mówi Marcin Czyżniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Do tej pory uczelnie miały problemy z ich uchwaleniem, bo brakowało aktu wykonawczego, który umożliwiłby im wprowadzenie zmian w zasadach studiowania zgodnie z nowelizacją ustawy z 18 marca 2011 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 85, poz. 455). Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, podpisała jednak już rozporządzenie z 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów (Dz.U. nr 160, poz. 958).

Wejdzie ono w życie 1 października 2011 r. i obejmie wszystkie uczelnie. Obecne rozporządzenie dotyczyło jedynie tych szkół, które miały mniej niż cztery uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a w przypadku uczelni artystycznych – mniej niż dwa uprawnienia.

Z rozporządzenia wynika też, że w regulaminach trzeba określić m.in. tryb przeprowadzania, na wniosek studenta lub promotora, otwartego egzaminu dyplomowego. Wcześniej takiego wymogu nie było. Szkoły wyższe muszą w nim uwzględnić także sposób dostosowania organizacji procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów niepełnosprawnych (w tym warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności).