Osoba uprawniona musi zwrócić świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, jeżeli w czasie ich otrzymywania uzyskała też alimenty.
Gminom będzie łatwiej odzyskać nienależne świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA), w sytuacji gdy osoba do nich uprawniona otrzymała w tym samym czasie alimenty bezpośrednio od dłużnika lub od komornika. Umożliwi im to doprecyzowana definicja świadczeń nienależnie pobranych zawarta w art. 2 pkt 7 ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.). Zmianę tę wprowadza nowelizacja wspomnianej ustawy przyjęta już przez Senat. Po zgłoszeniu poprawek wróciła ona do Sejmu.
Ze zmienionych przepisów wynika, że świadczeniami nienależnie pobranymi z FA są te wypłacone w przypadku gdy osoba uprawniona, w okresie ich pobierania, otrzymała niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ustawy zaległe lub bieżące alimenty. Z kolejności tej wynika, że wszystkie kwoty wyegzekwowane od dłużnika powinny być przekazane na poczet zaległości z FA, następnie zaliczki alimentacyjnej, a na koniec – dla wierzyciela.