ZUS umorzy składki matek, które prowadziły działalność gospodarczą lub choćby współpracowały przy niej i jednocześnie przebywały na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Tak wynika z ustawy zmieniającej ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę – Prawo bankowe, ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektóre inne ustawy. Na ostatnim posiedzeniu przyjął ją Senat. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Jeśli ją podpisze, wejdzie ona w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Na podstawie nowych przepisów umorzeniu będą podlegały składki od działalności należne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r.

– Skorzystają z niego osoby, które złożą wniosek najwcześniej w pierwszym dniu obowiązywania nowych przepisów – mówi Agnieszka Lechman-Filipiak, radca prawny z kancelarii DLA Piper.

Z ustawy wynika, że wnioski będzie można składać do 1 września 2013 r. W przypadku osób, które pobierały zasiłki macierzyńskie, umorzeniu będą podlegały zarówno opłacone, jak i nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy wraz z należnościami pochodnymi (odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną). Osobom na urlopach wychowawczych umarzane będą tylko należności z tytułu nieopłaconych składek (z tych opłaconych po terminie umarzane będą tylko odsetki za zwłokę).