Pracownicy firm, których upadłość ogłosi zagraniczny sąd z kraju członkowskiego UE, będą mogli ubiegać się o wypłatę zaległych wynagrodzeń. Tak wynika z ustawy z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, którą przyjął Senat. Wprowadzono do niej poprawki o charakterze redakcyjnym i ponownie trafi ona do Sejmu. Ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (z wyjątkami).

Nowe przepisy zmienią m.in. zasady umarzania należności pracodawców wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Wynika z nich, że fundusz będzie mógł umorzyć takie zobowiązania, jeśli postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika, który zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, zostanie w całości umorzone z urzędu. Z kolei z pracodawcą, który zawarł układ z wierzycielami, możliwe będzie zawarcie porozumienia w sprawie określenia zasad spłaty zobowiązania wobec FGŚP (np. poprzez rozłożenie ich na raty).

Nowelizacja przewiduje także, że po przekształceniu FGŚP w państwowy fundusz celowy (od 1 stycznia 2012 r.), jego dysponentem będzie minister pracy i polityki społecznej, a jego zadania będą realizowały urzędy marszałkowskie wraz z wojewódzkimi urzędami pracy.