Nowelizację poparło 88 senatorów, nie było głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się.

Uchwalona w połowie lipca przez Sejm nowelizacja wprowadza zmiany wymagań wobec kandydatów do służby w policji, w tym rezygnację z rygorystycznego wymogu niekaralności za wykroczenia. W nowych przepisach zaproponowano zmiany w artykule 25. ustawy - dotyczy on warunków, jakie musi spełnić osoba, która chce podjąć służbę w policji.

Obecnie jednym z warunków, jakie musi spełniać kandydat, jest niekaralność rozumiana jako niekaralność zarówno za przestępstwo, jak i za wykroczenie. Zdarza się, że postępowanie kwalifikacyjne do służby jest przerywane, ponieważ kandydat został ukarany za popełnienie drobnego wykroczenia.

W nowelizacji ustawy o policji zaproponowano, by jednym z warunków dla kandydata do służby było to, iż nie był on skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Według jednej z zaproponowanych przez Senat poprawek kandydat do służby w policji nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do policji będą mogli być przyjmowani kandydaci karani za drobne przestępstwa nieumyślne np. wypadek drogowy. Odnosi się to także do funkcjonariuszy, którzy nie będą mogli być z tych powodów zwalniani z policji.

Nowe przepisy precyzują, jakie etapy składają się na postępowanie kwalifikacyjne do służby, wymagane dokumenty, a także rodzaje testów, które kandydat musi zdać.

Nowela, którą teraz ponownie zajmie się Sejm, ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

W polskiej policji służy około 100 tys. funkcjonariuszy.