Szkoły będą mogły wprowadzać nowatorskie programy nauczania w dowolnym terminie. Wystarczy, że poinformują o tym organ prowadzący placówkę i kuratorium.
Dyrektor, który chce wprowadzić nowatorski program nauczania, nie będzie już musiał przekazać do 31 marca uchwały rady pedagogicznej w tej sprawie do organu prowadzącego szkołę i kuratora oświaty. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. Trafił on do konsultacji społecznych. Ma wejść w życie 1 września 2011 r.
Określony w obowiązujących przepisach termin przekazania uchwały rady pedagogicznej (upływa on 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym planowane jest wprowadzenie zmian) często uniemożliwia wdrażanie innowacyjnego kształcenia. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy np. szkoła chce uczestniczyć w programach opracowywanych i wdrażanych na podstawie projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Udział w nich wymaga od placówki oświatowej elastyczności. Do takich programów należy bowiem przystąpić w określonych terminach. A tego warunku szkoły nie mogą spełnić, jeśli wcześniej nie przekazały samorządom uchwały w sprawie wprowadzenia nowatorskiego programu nauczania.
Nowe przepisy umożliwią szkołom wdrażanie takich programów w terminie ustalonym w uchwale rady pedagogicznej. Wystarczy, że uchwałę tę przekażą organowi prowadzącemu placówkę i kuratorowi oświaty.